ZOZZ header
Komisja Szkolenia ZOZŻ przypomina wszystkim Instruktorom Żeglarstwa chcącym brać udział w Komisjach Egzaminacyjnych muszą dostarczyć do ZOZŻ następujące dokumenty:
 
1 Patent IŻ (xero kopia).
 
2) patent żeglarski (xero kopia)
 
3) złożyła oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa:
a) przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
e) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
Druk do pobrania ze strony PZŻ.
 
4) Opinie i Karty Rejsów z 2 rejsów po wodach morskich w okresie ostatnich 3 lat w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, przy czym w przypadku osób przeprowa­dzających egzamin na patent żeglarza jachtowego, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich;
 
5) w okresie ostatnich 3 lat prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 go­dzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.(potwierdzone przez organizatora szkolenia lub organizatora egzaminu).
 
6) Od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej poza wymogami określonymi w ust. 1 jest   wymagane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystykioraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.
 
                                                                                                          Przewodniczący K.Sz.
                                                                                                             Mieczysław Ircha
 
 

Początek strony